133/456 M.2 Pimolrat, ,
Bangbuatong, Nonthaburi, 11110

พื้นเคลือบอีพ็อกซี่

     

     เป็นการเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ โดยทั่วไปแล้วสีอีพ็อกซี่จัดเป็นสี 2 ส่วนเมื่อจะใช้งานจะนำมาผสมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิดการเชื่อมขวางเป็นร่างแหและเป็นผืนเดียวกัน นิยมนำมาเคลือบพื้นและผนังที่ต้องการเรื่องความสะอาดและไร้รอยต่อ นอกจากนี้พื้นอีพ็อกซี่ยังมีคุณสมบัติเรื่องความทนต่อสารละลายกรด-เบสได้ดี ทนต่อน้ำมัน อย่างไรก็ตาม พื้นอีพ็อกซี่ ไม่ชอบแสง UV ซึ่งจะทำให้เหลืองได้ง่าย นอกจากนี้ในการติดตั้งสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพิจารณาลักษณะของพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง ความชื้นปูน ลักษณะของพื้นปูน และการใช้งานของพื้นดังกล่าวด้วย 

                                                

Epoxy self-Leveling ความหนา 2-4 มม.

     - ทนต่อกรด และสารเคมี

     - ทนต่อแรงกระแทกและงานหนัก

Epoxy Mortar ความหนา 2-8 มม.

     - ทนต่อแรงกระแทกและขัดสีได้ดี

     - ทนต่อกรด และสารเคมี

 

บริเวณที่ใช้งาน

     - ห้องทดลอง, ห้องวิจัยต่างๆ

     - คลังสินค้่า, ลานจอดรถ

     - พื้นโรงงานยา และโรงงานอิเล็ึคทรอนิคส์

     - พื้นห้่่างสรรพสินค้า, โชว์์รูม, ศูนย์รถยนต์